Sample Image

   ขอต้อนรับเข้าสู่ e-Learning ของโรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน และผู้เรียนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา

Sample Image

ผลงานการสร้างสื่อประเภทเว็บเพจ HTML ของนายเดชาวัติ อึ้งชัยพงษ์ และนายกิตติ ชูศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "เครื่องมือทางภูมิศาสตร์" กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก "โครงการประกวดสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 4"

Sample Image

   ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการจัดการประกวด และอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้กับเครื่องแท็บเล็ต โดยครอบคลุมรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Multimedia ebook การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ e-Cartoon และแอพพลิเคชั่นการเรียนการสอน Leaning Application โดยจัดเตรียมเครื่องมือสร้างสื่อ และวัตถุดิบในการสร้างสื่อดังกล่าว

Recommend e-Learningแนะนำบทเรียนที่น่าสนใจ